OUR НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Бихме искали да ви благодарим за интереса към нашата компания. Защитата на вашите данни е от първостепенно значение за нашия мениджърски екип.

По принцип е възможно да се използват уебсайтовете на TROX Austria GmbH без да се предоставят никакви лични данни. Ако обаче даден субект на данни желае да използва конкретни услуги, предоставяни от нашата компания чрез нашия уебсайт, може да е необходимо да обработваме лични данни. Когато е необходимо да се обработват лични данни и няма правно основание за такава обработка, ние по принцип ще получим съгласието на субекта на данните.

Личните данни на субекта на данни като име, адрес, имейл адрес или телефонен номер се обработват в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните и в съответствие с националните разпоредби за защита на данните, които се прилагат за TROX Austria GmbH във връзка за защита на данните. Целта на тази Политика за защита на личните данни е да предоставя на обществеността информация за естеството, обхвата и целта на личните данни, обработвани от нашата компания. Политиката за поверителност допълнително изяснява правата, които се отнасят до субектите на данни.

TROX Austria, като администратор, е въвел редица технически и организационни мерки, за да гарантира, че личните данни, обработвани чрез този уебсайт, са снабдени с крайна защита доколкото това е възможно. Независимо от това, предаването на данни през интернет може да доведе до основни пропуски в сигурността, поради което не е възможно да се гарантира абсолютна защита. Затова субектите на данни са добре дошли да ни предават лични данни, като използват алтернативни средства, например по телефона.

1 Определение на термините

Политиката за поверителност на TROX Austria GmbH се основава на терминологията, използвана от европейските регулаторни органи при приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Целта ни е политиката ни за поверителност да бъде лесна за четене и разбиране както за обществеността, така и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази Политика за поверителност и на нашия уеб сайт използваме следните термини, между другото:

a) Лични данни

'Лични данни' означава всяка информация, свързана с определено или подлежащо на идентификация физическо лице (наричано "субект на данни"). Физическото лице се счита за идентифицируемо, ако може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическото , физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

б) Субект на данните

'Субект на данните' означава всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора.

в) Обработка

'Обработка' means any operation or set of operations which is performed on personal data or sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

г) Ограничаване на обработката

'Ограничаване на обработката' означава маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхната обработка в бъдеще.

д) Профилиране

'Профилиране' означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на тези лични данни за оценка на някои лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или предвиждане на аспекти, свързани с работата на физическото лице на работното място, , личните предпочитания, интересите, надеждността, поведението, местоположението или движенията.

е) Псевдонимация

'Псевдонимация' означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се приписват на конкретно физическо лице без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация се води отделно и подлежи на технически и организационни мерки за да се гарантира, че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

ж) Администратор

'Администратор' означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни. Когато целите и средствата за такава обработка се определят от законодателството на Съюза или на държавите-членки, администраторът или специфичните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени от правото на Съюза или на държавите-членки.

з) Обработващ

'Обработващ' означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

и) Получател

'Получател' означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, до който се разкриват лични данни, независимо дали са трети лица или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-членки, не се считат за получатели.

й) Трета страна

'Трета страна' означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различни от субекта на данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или преработвателя имат право да обработват личните данни.

к) Съгласие

'Съгласие' означава всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той, чрез изявление или друго явно потвърждаващо действие, означава съгласие за обработването на лични данни, свързани с нег.

2 Име и адрес на администратора

В контекста на общия регламент за защита на данните, друго законодателство за защита на данните, което е в сила в държавите-членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, администраторът е:

TROX Austria GmbH
Lichtblaustrasse 15
1220 Виена, Австрия
уебсайт: www.trox.at


3 Име и адрес на служителя по защита на данните

Служителят по защита на данните на администратора е:

Mr. Karl Pusch
DPO Consult GmbH
Am Eisernen Tor 2 / III
A-8010 Graz

Всеки субект на данни може по всяко време да се свърже с нашия служител по защита на данните с всякакви въпроси или предложения относно защитата на данните.

имейл: datenschutz@trox.at

4 бисквитки

Уебсайтовете на TROX Austria GmbH използват "бисквитки". "Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез уеб браузър.

Големият брой уеб сайтове и сървъри използват "бисквитки". Много бисквитки имат "идентификационен номер на" бисквитка ". Това е уникален идентификатор за "бисквитката". Тя се състои от поредица от знаци, чрез които уебсайтовете и сървърите могат да бъдат свързани с конкретния уеб браузър, в който е съхранена "бисквитката". Това дава възможност на посетените уеб сайтове и услуги да отличават индивидуалния браузър на субекта на данните от други уеб браузъри, съдържащи други "бисквитки". Конкретен уеб браузър може да бъде разпознат и идентифициран посредством уникалния идентификационен номер на "бисквитката".

TROX Austria GmbH използва "бисквитки", за да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без да се задават "бисквитки".

Бисквитка може да се използва за оптимизиране на информацията и предлаганията на нашия уеб сайт в полза на потребителя. As already mentioned, cookies enable us to recognise users of our website. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайт, който използва "бисквитки", не трябва да въвежда отново данните си за вход при всяко посещение на уебсайта, защото това се извършва от уебсайта и бисквитката, съхранени в компютърната система на потребителя.

Субектът на данните може по всяко време да предотвратява настройването на "бисквитките" от нашия уеб сайт, като използва съответната настройка в използвания уеб браузър, като по този начин отхвърля постоянно настройката на "бисквитките". В допълнение, вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми. Това е опция във всички текущи уеб браузъри. Ако субектът на данните деактивира настройката на "бисквитките" в използвания уеб браузър, при някои обстоятелства може да не е възможно да се възползвате пълноценно от всички функции на нашия уебсайт.

5 SSL или TLS криптиране

Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например запитванията, които ни изпращате като оператор на сайта. Можете да разпознаете кодирана връзка в реда на адреса на браузъра си, когато се промени от "http: //" на "https: //" и иконата на заключване се показва в адресната лента на браузъра ви.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които прехвърляте на нас, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

6 Записване на общи данни и информация

Всеки път, когато уебсайтът на TROX Austria GmbH бъде извлечен от субект на данни или автоматизирана система, уебсайтът запише набор от общи данни и информация. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационния файл на сървъра. Може да се записва следната информация: (1) използваните видове и версии на браузъра; (2) операционната система, използвана от системата за достъп; (3) уебсайта, от който дошъл на нашия уеб сайт (известен като "препращач"); (4) уеб страниците, посетени на нашия уеб сайт от достъпна система; (5) датата и часа на достъп до уебсайта; (6) адрес на интернет протокол (IP адрес); (7) доставчик на интернет услуги на системата за достъп; и (8) други подобни данни и информация, които могат да бъдат използвани за защита от заплахи в случай на атаки срещу нашите ИТ системи.

Тези общи данни и информация не се използват от TROX Austria GmbH, за да се стигне до каквито и да било заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация се използва (1), за да се предостави правилно съдържанието на уебсайта ни; (2) да оптимизираме съдържанието на уебсайта си и рекламирането му; (3) да осигури непрекъснат функционален капацитет на нашите ИТ системи и технологията за нашия уебсайт; и (4) да предостави на органите на прокуратурата необходимата информация за съдебно преследване в случай на кибератака. Тези анонимно събрани данни и информация следователно се оценяват статистически от TROX Austria, на първо място и се оценяват допълнително с цел подобряване на защитата на данните и сигурността на данните в нашата компания, така че в крайна сметка да се осигури най-доброто ниво на защита на личните данни, обработвани от нас. Анонимните данни от сървърните дневници се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

6 Registration

The data subject has the option of registering on the website of the controller by providing personal data. Which personal data are transmitted to the controller during that process is determined by the form which is used for registration. The personal data input by the data subject are collected and stored solely for internal use by the controller for its own purposes. The controller may arrange for transfer of the personal data to one or more processors, for example a provider of parcel services, who will likewise use the personal data solely for the internal purposes of the controller.

By registering on the website of the controller, the IP address assigned by the data subject's Internet service provider (ISP), the date and the time of registration will furthermore be stored. These data are stored in consideration of the fact that this is the only way to prevent misuse of our services; if necessary, these data also make it possible to resolve copyright infringements and crimes that have been committed. It is therefore necessary to store these data as a safeguard for the controller. These data will never be transferred to third parties unless there is a legal obligation to do so or such transfer is for purposes of prosecution.

The registration of the data subject, with voluntary provision of personal data, allows the controller to offer the data subject contents or services which, owing to their nature, can only be offered to registered users. In addition, registration of the data subject can be used to monitor use of the copyrighted text published by us, to check links and author credits, and for our own documentation purposes. Registered individuals are free to have the personal data provided at registration erased completely from the controller's database.

The controller will provide the data subject with information as to the personal data stored in relation to the data subject at any time on request. Furthermore, the controller will rectify or erase personal data on request or notice from the data subject, provided this does not contravene any legal obligation to preserve records. The data subject is welcome to contact the Data Protection Officer named in this Privacy Policy or any of the controller's employees with regard to this matter.

7 Регистрация

Субектът на данните има възможност да се регистрира на уеб страницата на администратора чрез предоставяне на лични данни. Кои лични данни се предават на администратора по време на този процес, се определя от формуляра, който се използва за регистрация. Въвеждането на лични данни от субекта на данни се събира и съхранява само за вътрешна употреба от администратора за собствени цели. Администраторът може да осигури прехвърлянето на личните данни на един или повече обработващи, например доставчик на колетни услуги, които също ще използват личните данни само за вътрешни цели на администратора.

С регистрацията си в уеб сайта на администратора, освен това ще бъде съхранен IP адресът, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) на съответното лице, датата и часа на регистрацията. Тези данни се съхраняват предвид факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотреба с нашите услуги; ако е необходимо, тези данни също дават възможност за разрешаване на нарушенията на авторското право и извършените престъпления. Поради това е необходимо тези данни да се съхраняват като гаранция за администратора. Тези данни никога няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако няма правно задължение да се направи това, или такова прехвърляне е за целите на наказателното преследване.

Регистрацията на субекта на данни с доброволно предоставяне на лични данни позволява на администратора да предлага на субекта на данни съдържание или услуги, които поради своето естество могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Освен това регистрацията на субекта на данни може да се използва за наблюдение на използването на публикувания от нас авторски текст, за проверка на връзките и авторските кредити и за целите на нашата собствена документация. Регистрираните лица могат свободно да предоставят личните данни, предоставени при регистрацията, напълно изтрити от базата данни на администратора.

Администраторът ще предостави на субекта на данни информация по отношение на личните данни, съхранявани по отношение на субекта на данните по всяко време при поискване. Освен това администраторът ще поправи или изтрие лични данни при поискване или известие от субекта на данните, при условие че това не противоречи на правното задължение за запазване на записите. Субектът на данните е добре дошъл да се свърже с служителя по защита на данните, посочен в настоящата Декларация за поверителност, или с някой от служителите на администратора по този въпрос.

8 Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява лични данни, отнасящи се до субекта на данните, само за срока, необходим за постигане на целта на споменатото съхранение, или доколкото това е предвидено от европейските регулаторни органи или друг законодателен орган съгласно законите или разпоредбите, на които администраторът е предмет.

Ако целта за съхранение вече не се прилага или срокът на съхранение, определен от европейските регулаторни органи или друг подходящ законодател, изтича, личните данни се блокират или изтриват като рутинна тема в съответствие с правните разпоредби.

9 Права на субекта на данните

a) Право на достъп

Субектът на данните има право, дадено от европейските регулаторни органи, да поиска от администратора да потвърди дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може да се свърже по всяко време с нашия служител по защита на данните или с някой от служителите на администратора.

б) Право на информация

Всяко лице, което е обект на обработката на лични данни, има право, предоставено от европейските регулаторни органи, да получи от администратора информация за съхраняваните за него лични данни и копие от тази информация безплатно по всяко време. Освен това европейските регулаторни органи определиха, че субектът на данни има право на следната информация:

 • целта на обработката
 • категориите обработвани лични данни
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били разкрити или трябва да бъдат разкрити, по-специално в случая на получатели в трети държави или международни организации
 • ако е възможно, планираният период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако това не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период
 • наличието на правото на поправка или заличаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните или за ограничаване на обработката от администратора, или правото да се противопостави на тази обработка
 • наличието на право да подаде жалба в надзорен орган
 • когато личните данни не са получени от субекта на данните: цялата налична информация относно източника на данните
 • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от GDPR, и поне в тези случаи съдържателна информация относно съответната логика, както и значението и предвидените последици на такава обработка за субекта на данните

Освен това субектът на данни има право на информация относно това дали личните данни са прехвърлени на трета държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данни има допълнително право да получи информация относно подходящите предпазни мерки, свързани с посоченото прехвърляне.

Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на информация, той или тя може да се свърже по всяко време с нашия служител по защита на данните или с някой от служителите на администратора.

в) Право на коригиране

Всяко физическо лице, което е обект на обработването на лични данни, има право, дадено от европейските регулаторни органи, да поиска без ненужно забавяне да поправи неправилни лични данни, отнасящи се до него. Освен това субектът на данни има право, като взема предвид целите на обработката, да поиска попълването на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление.

Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на поправка, той или тя може да се свърже по всяко време с нашия служител по защита на данните или с някой от служителите на администратора.

г) Право на изтриване ('право да бъдеш забравен')

Всяко физическо лице, което е обект на обработката на лични данни, има право, дадено от европейските регулаторни органи, да поиска от администратора да заличи лични данни, които се отнасят до него, без неоправдано забавяне, когато се прилага едно от следните основания и при условие, че обработката не е задължителна:

 • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.
 • Субектът на данни оттегля съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и когато няма друго правно основание за обработка;
 • Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR и няма прекалено легитимни основания за обработката или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от GDPR.
 • Личните данни са били незаконно обработени.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът.
 • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8, параграф 1 от GDPR.

Когато се прилага едно от горепосочените основания и субектът на данните желае да уреди изтриването на лични данни, съхранявани от TROX Austria GmbH, той може да се свърже по всяко време с нашия служител по защита на данните или с някой от служителите на администратора. Длъжностното лице за защита на данните на TROX Austria GmbH или друг служител ще уреди искането за изтриване да бъде изпълнено без неоправдано забавяне.

Когато TROX Austria GmbH е направила личните данни обществени и нашата компания като администратор е задължена съгласно член 17, параграф 1 от GDPR да изтрие личните данни, TROX Austria GmbH, като вземе предвид наличната технология и разходите за предприемане на разумни стъпки, включително технически мерки, за информиране на другите администратори, които обработват личните данни, че субектът на данни е поискал от тези контролиращи лица да изтрият всички връзки, копия или реплики на тези лични данни, не се изисква. Служителят по защита на данните на TROX Austria GmbH или друг служител ще осигури необходимите действия в отделни случаи.

д) Право на ограничаване на обработката

Всяко физическо лице, което е обект на обработката на лични данни, има право, предоставено от европейските регулаторни органи, да поиска от контролиращия да ограничи обработването, когато се прилага едно от следните условия:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, който дава възможност на администратора да провери точността на личните данни.
 • Обработването е незаконно и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това иска ограничаване на използването на личните данни;
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.
 • Субектът на данните възрази срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR и все още не е проверено дали законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.


Когато се прилага едно от горните изисквания и субектът на данните желае да поиска ограничение на личните данни, съхранявани от TROX Austria GmbH, той може да се свърже по всяко време с нашия служител по защита на данните или с някой от служителите на администратора. Служителят по защита на данните на TROX Austria GmbH ще уреди ограничаването на обработката.

е) Право на преносимост на данни

Всяко физическо лице, което е обект на обработката на лични данни, има право, предоставено от европейските регулаторни органи, да получи личните данни, отнасящи се до него, които субектът на данните е предоставил на администратора, в структурирана, често използвана машина -отговарящ формат. Освен това той или тя има право да предаде тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на когото са предоставени личните данни, когато обработката се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от ГПЧП или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ГСРП и обработката се извършва по автоматизиран начин, при условие че обработката не е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на публична власт, предоставена на администратора.

Освен това субектът на данни има право при упражняване на своето право на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от GDPR, да предаде личните данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато това не е отрицателно засягат правата и свободите на другите.

Субектът на данните може да се обърне към служителя по защита на данните, назначен от TROX Austria GmbH или друг служител по всяко време, за да се позове на правото на преносимост на данните.

ж) Право на възражение

Всяко физическо лице, което е обект на обработката на лични данни, има право, дадено от европейските регулаторни органи, да възрази по всяко време на основания, свързани с неговото или нейното конкретно положение, на обработването на лични данни, които се отнасят до него по отношение на член 6, параграф 1, букви д) или е) от GDPR. Това важи и за профилиране, основано на тези разпоредби.

В случай на такова възражение TROX Austria GmbH няма да обработва личните данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, която надвишава интересите, правата и свободите на субекта на данните или обработката служи за създаването, упражняването или защита на юридически искове.

Когато TROX Austria GmbH обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време до обработката на лични данни за целите на този вид маркетинг. Това включва и профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Когато лицето, за което се отнасят данните, възразява срещу TROX Austria GmbH, извършващо обработка за целите на директния маркетинг, TROX Austria GmbH няма да обработва личните данни за такива цели.

Когато личните данни се обработват от TROX Austria GmbH за научни или исторически научноизследователски цели или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от GDPR, субектът на данните има право, на основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, до обработването на лични данни, които се отнасят до него, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задача, изпълнена от съображения за обществен интерес.

Субектът на данните може да се обърне директно към служителя по защита на данните на TROX Austria GmbH или друг служител, за да упражни правото си на възражение. В контекста на използването на услугите на информационното общество и независимо от Директива 2002/58 / ЕО, субектът на данните освен това има право да упражни своето право да се противопостави с автоматизирани средства, като използва технически спецификации.

з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Всяко физическо лице, което е обект на обработката на лични данни, има право, предоставено от европейските регулаторни органи, да не подлежи на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици за него или подобно значително влияние ако решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора или (2) е разрешено от правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и кое право също така определя подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните и законните интереси или (3) се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора или (2) се основава на изричното съгласие на субекта на данните, TROX Austria GmbH ще предприеме подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данните, както и законните интереси, който включва поне правото на човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението.

Ако субектът на данните желае да упражни права, свързани с автоматизираното вземане на решения, той или тя може да се свърже по всяко време с нашия служител по защита на данните или с някой от служителите на администратора.

и) Право на отказ от съгласие съгласно законодателството за защита на данните

Всяко лице, което е обект на обработка на лични данни, има правото, предоставено от европейските регулаторни органи, да оттегли съгласието си за обработването на лични данни по всяко време.

Ако субектът на данните желае да упражни правото си да оттегли съгласието си, той или тя може да се свърже по всяко време с нашия служител по защита на данните или с някой от служителите на администратора.

й) Право на обжалване

Ако смятате, че нарушаваме австрийските или европейските закони за защита на данните при обработката на данните Ви, Ви молим да се свържете с нас, за да изясните всички въпроси. Разбира се, вие също имате право да подадете жалба до австрийския орган за защита на данните от 25.05.2018 г., а също и до надзорен орган в рамките на ЕС.

10 Защита на данните за заявления за работа и по време на процедурата за кандидатстване

Администраторът събира и обработва лични данни от кандидатите за целите на процедурата за кандидатстване. Тази обработка може да се извърши и по електронен път. Това е особено в случая, когато кандидат предава съответните документи за кандидатстване на администратора по електронен път, например по електронна поща. Ако администраторът сключи трудов договор с кандидат, предадените данни се съхраняват в съответствие с правните разпоредби за целите на трудовото правоотношение. Ако администраторът не сключи трудов договор със заявителя, документите за заявка автоматично се изтриват шест месеца след уведомлението за решението за отхвърляне, при условие че това изтриване не противоречи на други законни интереси на администратора. В този контекст "други законни интереси" означава, например, предоставянето на тежест на доказване в рамките на общия германски закон за равно третиране (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

11 Разпоредби за защита на данните, свързани с използването на Google Анализ (с функция за анонимност)

Администраторът е интегрирал Google Анализ (с функция за анонимност) в този уебсайт. Google Анализ е услуга за уеб анализ. "Уеб анализ" е събирането, компилирането и оценката на данни, свързани с поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализи записва данни, включително уебсайта, от който даден субект на данни е пристигнал на даден уебсайт (известен като "препращач"), кои уеб страници в уебсайта са били достъпни или колко често и колко време е гледана уеб страница. Уеб анализите се използват предимно за оптимизиране на уебсайтове и за анализ на разходите и ползите от онлайн рекламата.

Оперативната компания на Google Анализ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Администраторът използва разширението "_gat._anonymizeIp" за уеб анализи посредством Google Анализ. Това разширение съкращава и поема IP адреса на интернет връзката на субекта на данните, ако достъпът до нашите уебсайтове произхожда от държава-членка на Европейския съюз или друга страна, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на Google Анализ е да анализира потока от посетители на нашия уебсайт. Google използва данните и информацията, получени за целите, включително за оценка на използването на нашия уеб сайт, за създаване на онлайн отчети за нас, които илюстрират дейностите на нашите уебсайтове и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт.

Google Анализ задава "бисквитка" на информационните системи на субекта на данните. Бисквитките са дефинирани по-горе. Настройването на "бисквитката" дава възможност на Google да анализира използването на уебсайта ни. Всеки път, когато се извлича уеб страница на този уебсайт, която се управлява от администратора и в която се интегрира Google Анализ, уеб браузърът на информационната система на субекта на данните автоматично се подава от компонента на Google Анализ, за да предава данни на Google за целите на онлайн анализи. По време на този технически процес Google придобива лични данни, като например IP адреса на субекта на данните, които дават възможност на Google да проследи произхода на посетителя и кликванията му и впоследствие да изчисли комисионната.

Бисквитката съхранява лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което се осъществява достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. Всеки път, когато се посещават нашите уебсайтове, тези лични данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се предават на Google в Съединените щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените щати. При определени обстоятелства, Google може да предаде на трети лица тези данни, събрани чрез техническия процес.

Както е описано по-горе, субектът на данните може да попречи на настройването на "бисквитките" от нашия уеб сайт по всяко време, като използва съответната настройка в използвания уеб браузър, като по този начин трайно отхвърли настройката на "бисквитките". Извършването на тази настройка в уеб браузъра също би попречило на Google да зададе "бисквитка" на информационната система на субекта на данните. Освен това, "бисквитка", която вече е зададена от Google Анализ, може да бъде изтрита по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Субектът на данните допълнително има възможност да възрази срещу събирането на данните, генерирани от Google Анализ, свързани с използването на този уеб сайт и обработката на тези данни от Google и за предотвратяване на такова събиране и обработка. За да направите това, субектът на данните трябва да изтегли и инсталира добавка от браузър https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Тази добавка в браузъра използва JavaScript, за да уведоми Google Анализ, че няма данни или информация, свързани с посещения на уебсайтове, да бъдат предавани в Google Анализ. Тази добавка в браузъра използва JavaScript, за да уведоми Google Анализ, че няма данни или информация, свързани с посещения на уебсайтове, да бъдат предавани в Google Анализ. Ако информационната система на субекта на данните бъде изтрита, форматирана или преинсталирана по-късно, субектът на данните трябва да преинсталира добавката на браузъра, за да деактивира Google Анализ. Ако добавката на браузъра се деинсталира или деактивира от субекта на данните или друго лице под негова или нейна власт, възможно е да инсталирате отново или да активирате отново добавката на браузъра.

За повече информация и актуалната политика за поверителност на Google посетете https://policies.google.com/privacy/ и
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Повече информация за Google Анализ можете да намерите на адрес https://www.google.com/analytics/.

12 Разпоредби за защита на данните, свързани с използването на Google AdWords

Администраторът е интегрирал Google AdWords в този уебсайт. Google AdWords е онлайн рекламна услуга, която позволява на рекламодателите да поставят реклами както в резултатите от търсенето с Google, така и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодателите да определят предварително ключови думи, които след това се използват за показване на реклама в резултатите от търсенето с Google, само ако потребителят използва търсещата машина, за да изтегли резултат от търсенето, който е подходящ за ключовата дума. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпределят на уебсайтове, обхващащи подходящи теми, посредством автоматизиран алгоритъм и спазване на предварително дефинираните ключови думи.

Операторската компания за Google AdWords услуги е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

Целта на Google AdWords е да рекламира нашия уеб сайт, като показва реклами, които представляват интерес за уеб сайтовете на компании от трети страни и резултати от търсещи машини, върнати от Google, и да показва реклами на трети страни на нашия уебсайт.

Ако даден субект на данни пристигне на нашия уеб сайт чрез реклама от Google, Google поставя "бисквитка за преобразуване" в информационната система на субекта на данните. Бисквитките са дефинирани по-горе. Бисквитката за преобразуване става невалидна след тридесет дни и не се използва за идентифициране на субекта на данните. Ако не е изтекъл, "бисквитката" за преобразуване се използва, за да се проследи дали определени уеб страници, като например кошът на онлайн система за пазаруване, са били извлечени на нашия уебсайт. Както нас, така и Google можем да използваме "бисквитката" за преобразуване, за да проследим дали даден субект на данни, който е пристигнал на нашия уеб сайт чрез реклама от AdWords, е генерирал продажба, т.е. е извършил или отменил покупка.

Данните и информацията, събрани чрез използването на "бисквитката" за преобразуване, се използват от Google, за да създават статистически данни за посетителите на нашия уебсайт. Тези статистически данни за посетителите се използват от нас, за да определим общия брой потребители, прехвърлени на нас чрез реклами от AdWords, т.е. да определим успеха на съответната реклама в AdWords и да оптимизираме рекламите си в AdWords за в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламни клиенти на Google AdWords не получават информация от Google, чрез която може да бъде идентифицирана субектът на данните.

Бисквитката за конвертиране съхранява лична информация, например уебсайтовете, посетени от субекта на данните. Всеки път, когато се посещават нашите уебсайтове, личните данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от субекта на данните, се предават съответно на Google в Съединените щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените щати. При определени обстоятелства, Google може да предаде на трети лица тези данни, събрани чрез техническия процес.

Както е описано по-горе, субектът на данните може да попречи на настройването на "бисквитките" от нашия уеб сайт по всяко време, като използва съответната настройка в използвания уеб браузър, като по този начин трайно отхвърли настройката на "бисквитките". Извършването на тази настройка в уеб браузъра също би попречило на Google да зададе "бисквитка" за преобразуване в ИТ системата на субекта на данните. Освен това, "бисквитка", която вече е зададена от Google AdWords, може да бъде изтрита по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данни има възможност да възрази срещу рекламирането от Google, което е свързано с неговите интереси. За да направите това, субектът на данните трябва да следва връзката https://adssettings.google.com/ от всеки уеб браузър, който се използва, и направете съответните настройки там.

За повече информация и актуалната политика за поверителност на Google посетете https://policies.google.com/privacy/.

13 Приставки за социални медии

Няколко страници на уебсайта на TROX Austria имат добавки за социални медии от Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, Google+ и YouTube, както и връзки към тези социални мрежи. Социалните медийни приставки и връзки могат да бъдат идентифицирани чрез техните съответни мрежови икони.

При извикване на социална медийна мрежа чрез приставка или връзка, се създава директна връзка със сървъра на доставчика на социални медии. Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ и YouTube записват съответната интернет страница, от която са достъпни техните услуги. Ако потребител на уебсайта на TROX е регистриран в един от тези доставчици и е влязъл в този момент, обаждането на интернет страницата може да бъде свързано с неговия потребителски акаунт.

Доставчиците на социални медии Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ и YouTube не предоставят информация за това коя конкретна информация се записва при използването на техните приставки. Следователно TROX няма информация за съдържанието, обхвата или използването на данните, придобити от Facebook, Instagram LinkedIn, Google+ и YouTub.

a) Приставки за Facebook (бутон Like & Share)

Имаме интегрирани приставки на социалната мрежа Facebook, предоставени от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ, на нашия уебсайт. Ще можете да разпознавате приставки за Facebook чрез логото на Facebook или бутона "Like" на нашия уебсайт. Преглед на приставките за Facebook е налице под следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт и неговите страници, приставката ще установи директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. В резултат на това Facebook ще получи информацията, която сте посетили нашия уеб сайт с вашия plug-in. Ако обаче кликнете върху бутона "Подобно" на Facebook, докато сте влезли във вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашия уебсайт и неговите страници с вашия Facebook профил. В резултат на това Facebook ще може да разпредели посещението на нашия уебсайт и страниците му в потребителския ви акаунт в Facebook. Трябва да посочим, че ние като доставчик на уебсайта нямаме никакви познания за прехвърлените данни и тяхното използване от Facebook. За по - подробна информация, моля, направете справка с Декларацията за защита на личните данни на: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не искате Facebook да може да отпусне посещението ви на нашия уебсайт и неговите страници в потребителския ви акаунт в Facebook, моля, излезте от профила си във Facebook, докато сте на нашия уебсайт.

Използването на приставката за Facebook се основава на чл. 6 сек. 1 осветена f GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да бъде възможно най-видим в социалните медии.

b) Приставка за LinkedIn

Нашият уеб сайт използва функциите на мрежата на LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Всеки път, когато влизате в един от нашите сайтове, който съдържа функции на LinkedIn, е създадена връзка към сървърите на LinkedIn. LinkedIn получава известие, че сте посетили нашите уебсайтове с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона "Recommend" (Препоръчай) на LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn в момента, LinkedIn ще бъде в състояние да разпредели посещението ви в нашия уебсайт в потребителския ви профил. Трябва да посочим, че ние като доставчик на уеб сайтове нямаме никакви познания за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от LinkedIn.

Използването на приставката за Linkedin се основава на чл. 6 сек. 1 осветена f GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да бъде възможно най-видим в социалните медии.

За допълнителна информация по този въпрос, моля, направете справка с Декларацията за защита на личните данни на LinkedIn на адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

в) YouTube

Нашият уеб сайт използва приставки на платформата на YouTube, която се управлява от Google. Операторът на уебсайта е YouTube, LLC, Cherry Ave 901, Сан Бруно, CA 94066, САЩ.

Ако посетите страница в уебсайта, в която е интегриран добавката в YouTube, ще бъде създадена връзка със сървърите на YouTube. В резултат сървърът на YouTube ще бъде уведомен, кои от нашите страници сте посетили.

Освен това YouTube ще може да поставя на устройството ви различни "бисквитки". С помощта на тези бисквитки YouTube ще може да получи информация за посетителя на нашия уеб сайт. Наред с други неща, тази информация ще бъде използвана за генериране на видео статистика с цел да се подобри удобството за използване на сайта и да се предотвратят опитите за извършване на измами. Тези "бисквитки" ще останат на устройството ви, докато не ги изтриете.

Ако сте влезли в профила си в YouTube, докато посещавате нашия сайт, активирате YouTube да разпределя директно моделите ви на сърфиране в личния ви потребителски профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

Използването на YouTube се основава на интереса ни към представянето на нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6 сек. 1 осветена е GDPR, това е легитимен интерес.

За повече информация относно начина, по който YouTube обработва потребителски данни, моля, вижте Политиката за поверителност на данните на YouTube под: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Допълнителна информация за това може да бъде намерена в политиката за защита на данните на доставчиците на социални медии.

Политиката за защита на данните на социалните медийни мрежи, използвани от TROX, може да бъде намерена на следните връзки:

Facebook
LinkedIn
Instagram
Xing
Google+
Youtube

Потребителите, които не искат да разрешат събирането на лични данни от доставчик на социални медии в интернет страниците на TROX Austria GmbH, могат да дезактивират приставките в своя браузър. За да се предотврати създаването на връзка към съществуващ потребителски акаунт, потребителите трябва да излязат, преди да посетят уебсайта на TROX.

14 Бюлетин

Потребителят има възможност да се абонира за бюлетина на TROX Austria GmbH. Потребителят има право и възможност да отмени абонамента на бюлетина по всяко време. За това потребителят може просто да изпрати имейл до trox@trox.at. Освен това е възможно да се откажете от абонамента за бюлетина чрез линка за отписване.

Проследяване на бюлетина: Ако потребителят предварително е изрично съгласен, се използва проследяване на бюлетини (наричани още уеб маяци или проследяващи пиксели). Докато предоставя бюлетина, външен сървър може да записва определени данни на получателя, например времето на търсенето, IP адреса или информацията за използваната програма за електронна поща (клиент). Името на файла с изображение е персонализирано за всеки получател на поща, като се добави уникален идентификационен номер. Изпращачът по пощата си спомня кой имейл адрес принадлежи на кой идентификационен номер и следователно може да определи кога е необходимо изображението, кой получател на бюлетина е отворил имейла.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65